No2494大美妞安妮斯朵拉Ann私房黑色女仆装配黑丝渔网极致魅惑写真55P安妮斯朵拉秀人网

No2494大美妞安妮斯朵拉Ann私房黑色女仆装配黑丝渔网极致魅惑写真55P安妮斯朵拉秀人网

回肠大四寸,径一寸寸之少半,长二丈一尺,受谷一斗,水七升半。审察既明,而后调之,则不失其逆顺矣。

气少不行,故其筋缓。宗脉者,脉聚于耳目之间者也。

诸气者皆属于肺,是为真气,亦曰宗气。脏惟五而传遍以六者,假令病始于肺,一也,肺传肝,肝传脾,脾传肾,肾传心,心复传肺,是为六传。

 此至阴之类,通于土气。必当体察气宜,庶无误治。

甲、乙、丙、丁、戊、己、庚、辛、壬、癸,是谓天干,故应人之手指。 心胸有邪,食当不下也。

又有天地间一种乖戾之气,时行传染,沿村阖户,虚者先受,不必冬寒而病者矣。夫精明者,所以视万物,别白黑,审短长,以长为短,以白为黑,则精衰矣。

Leave a Reply