No4794模特诗诗kiki三亚旅拍户外白色毛衣室内粉红毛衣配肉丝诱惑写真66P诗诗秀人网

No4794模特诗诗kiki三亚旅拍户外白色毛衣室内粉红毛衣配肉丝诱惑写真66P诗诗秀人网

足阳明胃经之脉行于上体者,循鼻外,挟目环唇,故此经气血之盛衰皆形见于口旁之髯也。音比上角,而象类东方之苍帝。

宗气之行,以息往来,通达三焦,而五脏六腑皆以受气。 空、孔同,谓血行之道。

营者,水谷之精气也,水谷贮于六腑,故为营之所居,而皆名曰器。大肠应庚金,枣叶生初夏,火王则金衰,故死。

 肝肾之脉,络小腹,结于阴器,寒邪居之,故当病疝。 上结于手腕之阳池,循臂外关、支沟之次,出臂上两骨间,结于肘,自肘上外廉,由会行太阳之里,阳明之外,上肩,走颈中天牖之分,与手太阳之筋合。

病在上焦者,天气中人,必于上也。不特既病,即无病而头毛逆上者,亦非佳兆。

一曰阳之和者为发生,阴之和者为成实,故曰阳生阴长;阳之亢者为焦枯,阴之凝者为固闭,故曰阳杀阴藏。尺肤先寒久大之而热者,亦寒热也。

Leave a Reply