U274萌神妹妹写真套图63P萌神妹妹尤果网

U274萌神妹妹写真套图63P萌神妹妹尤果网

未下之前谵语,必有内热烦渴之证,此为实病,宜下。既下之后,数日内谵语不止,此元神未复也,急宜清燥养荣汤。

 曰溢者,言泛溢于四旁也。未溃吹矾精散,已溃吹清凉散。

盖臭属肾水,香属脾土,取其相胜也。 老人尿不节,山茱萸一味最妙。

虚损劳瘵属阴虚者多,必形消着骨而后死,可见也。阳从上降而盛于中者,先举之而调其中。

 胃脉上耳前,筋结耳前。 盖中暑人,痰塞关窍,皂角能疏利去痰也。

又不泄则肾火郁而不散,败精挟郁火以出,故茎肿窍涩而痛也,日久败精尽出则止矣。 酒疸加苜蓿、葛根。

Leave a Reply