84pao强力打造免费高速

84pao强力打造免费高速

本太阳病,发汗,则汗出不彻,因转属阳明,续自微汗出,不恶寒,是并归阳明也。盖阳邪传里而痛者,其痛不常,当以辛温之剂和之。

心下痞满者,枳桔汤加茯苓、甘草。食谷欲呕者,属阳明也,上同。

但觉发热恶寒,头痛,腰脊强,脉浮,不拘日数,即是太阳表证。 若脉沉而迟,或紧,或散于指外者,皆死证也。

大热大渴,黑奴丸。邪居表多,则多寒。

是知寒药治少阴,乃传经热证也。 伤寒,不大便六七日,头痛有热者,小承气汤。

设若脉证不明,误用麻黄,令人汗多亡阳;误用承气,令人大便不禁;误用姜、附,令人失血发狂。汗下后有热,大汗则损气,损气则阳微,故脉虚而恶寒。

Leave a Reply